Saksbehandlingsregler og mandat for Bra Søks klagenemnd

 1. FORMÅL OG RETTSLIG STATUS
  Bransjerådets klagenemnd (”Klagenemnden”) er et organ underlagt Bransjerådet for søkemotormarkedsføring (”BRSM”) som behandler tvistesaker under de til enhver tid gjeldene regler for BRSM og dets medlemmer. Formålet er å sikre at søkemotormarkedsføring skjer til kundenes beste og i tråd med de regler som er fastsatt av BRSM.
 2. SAMMENSETNING
  3 medlemmer, herunder en sakkyndig med bransjeerfaring og en jurist/advokat.
 3. HVEM KAN BENYTTE SEG AV KLAGEORDNINGEN
  Klageberettiget er medlemmer av BRSM eller medlemmenes kunder. BRSM kan på eget initiativ reise klagesak mot et medlem.
 4. KLAGEPROSEDYRE
  1. Generelle regler for saksbehandlingen
   Klagenemndens saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Avgjørelser fra Klagenemnden skal alltid begrunnes. Klagenemndens avgjørelse sendes sekretariatet som videreformidler avgjørelsen til klager og innklagede.
  2. Gebyr
   Et vilkår for å sende inn klage er at klager innbetaler et innklagingsgebyr. Gebyret fastsettes av styret, og vil ikke bli refundert uansett sakens utfall.Klagenemnden skal ikke behandle klager før gebyr er innbetalt.
  3. Klagebehandlingen
   1. Klagen og mottak av denne
    Klager fyller ut klageskjema som skal inneholde en beskrivelse av det innklagede forhold, samt hvilke relevante regler som er overtrådt. Klager skal i størst mulig grad vedlegge dokumentasjon på det påståtte forhold.Begrunnelsen for klagen skal begrenses til 2000 ord. Eventuell dokumentasjon som vedlegges teller ikke med i denne begrensningen. Sekretariatet kvalitetssikrer at klageskjema er riktig og tilstrekkelig utfylt og at gebyret er innbetalt.Klager har anledning til å trekke klagen helt frem til Klagenemnda har fattet sin endelige avgjørelse. Klagegebyret blir ikke refundert selv om klagen trekkes. I slike tilfelle kan BRSM velge å videreføre saken i eget sted.
   2. Tilsvar fra innklagede
    Sekretariatet skal sende en kopi av klagen til innklagede, med en frist for å inngi tilsvar. Tilsvarsfristen er 28 dager etter dato for oversendelsen. Domstolslovens regler om fristutsettelse i rettsferier får tilsvarende anvendelse. I tilsvaret gis innklagede en mulighet for å gi en begrunnelse for å avvise klagers påstand. Tilsvaret er underlagt de samme begrensninger med hensyn til lengde som en klage. Dersom ikke tilsvaret inngis innen den fastsatte frist skal sekretariatet informere partene om at klagen sendes Klagenemnden for avgjørelse. Etter omstendighetene kan avgjørelse fattes på bakgrunn av klagers fremstilling av saken.
   3. Oversendelse til Klagenemnden og videre saksbehandling derfra
    Sekretariatet oversender klage og tilsvar til Klagenemnden innen 5 virkedager etter at tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas oversendes klagen til Klagenemnden innen 5 virkedager etter at innklagedes tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes Klagenemnden. Sekretariatet vil informere partene om oversendelse av saken til Klagenemnden og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.
   4. Ytterligere informasjon/dokumentasjon
    Klagenemndens medlemmer kan be om å få tilsendt ytterligere informasjon/dokumentasjon fra både klager og innklagede. Slik forespørsel skal skje skriftlig og med en svarfrist på minst 21 dager, med mindre Klagenemnden finner at det foreligger særskilte grunner for å sette en kortere frist.
   5. Skriftlig klagebehandling
    Normalt skjer klagebehandlingen skriftlig. I særskilte tilfeller kan Klagenemnden innkalle partene til et møte.
 5. AVGJØRELSE
  Når saksbehandlingen er ferdig avsluttet tas saken så opp til avgjørelse i Klagenemnden.
  Klagenemndens avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet.
 6. SANKSJONER
  Brudd på gjeldende regelverk kan sanksjoneres med bøter opp til NOK 50.000 for en enkelt overtredelse. Botens størrelse vil avhenge av alvorlighetsgraden av overtredelsen og eventuelle følger av den.Dersom bruddet er av en slik art at videre medlemskap er en belastning for BRSMs interesser, kan Klagenemnden innstille til styret å vurdere utelukkelse av overtrederen. Utelukkelse vil kun være aktuelt i tilfeller der overtredelsens alvorlighetsgrad tilsier det, eller ved gjentagende brudd fra samme medlem.

  1. Informasjon om avgjørelsen
   Klager og innklagede skal motta avgjørelsen og en skriftlig redegjørelse for resultatet. Avgjørelser legges ut på BRSMs hjemmesider, i anonymisert form hva gjelder alle andre parter i sakskomplekset enn innklagede.
  2. Iverksettelse
   Sekretariatet skal effektuere vedtaket overfor medlemmet i saker som ikke er påklaget.
 7. PÅGÅENDE SAK FOR DOMSTOLENE
  Begge parter plikter å informere Klagenemnden straks dersom det reises sak for domstolene vedrørende det forhold klagesaken gjelder.