Vedtekter for Bransjerådet for søkemotormarkedsføring / Bra Søk

Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

§ 1 – NAVN

Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM)

§ 2 – MEDLEMSKAP

Som medlem av foreningen kan opptas bedrifter og privatpersoner som aktivt jobber med søkemotormarkedsføring. Det er kun tillatt med ett medlemskap per bedrift/person.

Opptak av medlemmer skjer på styremøter med alminnelig flertall. Medlemskap trer i kraft når søknaden er godkjent og pålagt kontingent/serviceavgift for innmeldingsåret er betalt.

Ved innmelding i BRSM aksepterer medlemmet de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer som fastsettes av BRSM/BRSMs organer.

§ 3 – FORMÅL OG OPPGAVER

BRSM har til formål å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske felles interesser overfor myndigheter, forbrukere, media og andre relevante interessegrupper.

BRSM skal blant annet arbeide for å sikre etisk søkemotormarkedsføring og sunne konkurranseforhold i bransjen, herunder god kvalitet på produkter, tjenester og rådgivning, BRSMs skal videre arbeide for at søkemotormarkedsføring blir en naturlig del av bedrifters og organisasjoners markedsføring.

BRSM har som oppgave å utvikle regler og retningslinjer innenfor søkemotormarkedsføring, slik at hva som anes å være god markedsføringsskikk innenfor dette fagområdet blir synliggjort overfor medlemmer og kunder. Etablerte regler og retningslinjer skal til enhver tid være publisert og oppdatert på BRSMs hjemmeside. BRSM kan la serviceytelser og sekretariatsfunksjoner bli utført av interesseorganisasjoner som BRSM er tilknyttet eller samarbeider med. Medlemmene av BRSM er forpliktet til å overholde de etiske normer for søkemotormarkedsføring og forretningsdrift som blir fastsatt av BRSM. Det vises i denne sammenheng til de enhver tid gjeldende regler for søkemotormarkedsføring.

Medlemmene av BRSM er videre forpliktet til å overholde de vilkår for medlemskap som blir fastsatt av BRSM. Det vises i denne sammenheng til BRSMs til enhver tid gjeldende medlemsvilkår.

§ 4 – KONTINGENT / SERVICEAVGIFT

Generalforsamlingen i BRSM fastsetter medlemskontingenten for påfølgende år.

Kontingenten betales senest 31. januar i det år kontingenten gjelder, eller innen den frist styret setter for nye medlemmer.

For medlemmer som opptas i løpet av året, kan styret fastsette en redusert avgift i form av en forholdsmessig del av årets avgift. BRSM kan yte konsernrabatt på 20 % i de tilfeller hvor flere bedrifter i samme konsern ønsker medlemskap. Styret kan også redusere et medlems avgift i andre, særlige tilfeller.

Dersom BRSM lar serviceytelser eller sekretariatsfunksjoner bli utført av andre kan styret beslutte at medlemmene skal faktureres for dette direkte, i stedet for at det tas med i medlemskontingenten.

§ 5 – GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai. Tidspunkt og sted fastsettes av styret, og kunngjøres for det enkelte medlem med minst 4 ukers varsel. Dagsorden med nødvendige bilag skal sendes den enkelte medlemsbedrift senest 1 uke før generalforsamlingen.  Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 2 uker før generalforsamlingen.

Følgende saker skal behandles av ordinær generalforsamling:

  1. Valg av møteleder
  2. Styrets årsberetning
  3. Årsregnskap med revisors beretning
  4. Fastsettelse av medlemskontingenten for neste år
  5. Innkomne saker, eller saker styret ønsker behandlet
  6. Eventuell godtgjørelse til styremedlemmer og revisor.
  7. Eventuelt valg av styre
  8. Valg av valgkomité, etter innstilling fra styret

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret fatter vedtak om det, eller når minst 1/3 av medlemsbedriftene krever det i skriftlig form.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 2 ukers varsel og kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.

På generalforsamling kan hvert medlem være representert med en person som alene kan forplikte medlemsbedriften i kraft av å være daglig leder, å inneha selvstendig signaturrett eller å ha skriftlig fullmakt fra slik person. I tillegg kan hver medlemsbedrift sende en observatør uten stemmerett.

Vedtak fattes med vanlig flertall hvis ikke annet følger av disse vedtekter. Ved stemmelikhet mellom to eller flere alternativer, avgjør møtelederen hvilket som skal gjelde.

Oppstår stemmelikhet ved valg av møteleder, foretas loddtrekning. Inntil møteleder er
valgt, fungerer styrets leder som møteleder.

§ 6 – BRSM LEDELSE ‐ STYRE

BRSM skal ha et styre bestående av 3, 5 eller 7 medlemmer, med 5 medlemmer som det normale antall. Styret velger selv sin leder og nestleder. Det kan velges inntil 2 vararepresentanter.

Styrerepresentantene velges for 2 år ad gangen, dog slik at generalforsamlingen i konkrete tilfeller kan la representanter velges for inntil 1 år lenger eller kortere for å unngå at alle styrerepresentanter kommer på valg samtidig.

Styret avholder møter etter behov, dog minst 2 møter pr. år, vår og høst. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Nestlederen fungerer som leder i vedkommendes fravær. Styret forbereder og innkaller til generalforsamlinger. Styret skal utarbeide planer for BRSMs arbeid, samt sørge for at det for hvert år fremlegges årsberetning og regnskap. Styret kan beslutte å utpeke en daglig leder.

§ 7 – SIGNATUR

BRSM kan forpliktes utad av styrets leder alene eller to styremedlemmer i felleskap.
Dersom styret har utpekt en daglig leder kan vedkommende også forplikte BRSM alene.

§ 8 – VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av en leder og 2 øvrige medlemmer, som velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til de valg som nevnes i vedtektenes § 5, a og g. Kandidatene bør være spurt på forhånd, og ha sagt seg villig til å stille til valg.

§ 9 – SELVDØMMEORDNING

Hvert enkelt medlem er underlagt BRSMs selvdømmeordning (klagenemnd). Klagenemnden kan behandle klager mot medlemmer, samt tilplikte disse å betale nærmere angitte gebyrer for brudd på de til enhver tid gjeldende regler for BRSM og dets medlemmer. Selvdømmeordningen administreres av BRSMs klagenemnd. Saksbehandlingsregler for klagesaker / klagenemnden vedtas av et enstemmig styre eller av generalforsamlingen med simpelt flertall.

§ 10 – UTMELDING/UTELUKKELSE

Medlem som ønsker å melde seg ut, må meddele dette skriftlig til styrets leder minst 6 måneder før årsskiftet, og medlemskapet gjelder da ut kalenderåret. Dersom utmeldingen skjer etter 30. juni er medlemmet forpliktet til å betale medlemskontingent påfølgende år.

Medlemmet kan ved utmelding selv velge om det vil opprettholde faktisk medlemsstatus i BRSM ut tiden vedkommende har betalt/plikter å betale kontingent, med de rettigheter og plikter det medfølger.

Medlem som opptrer i strid med vedtektene eller gjeldende vedtak eller regelverk fattet av BRSMs organer, ikke betaler kontingent og/eller serviceavgift etter purring med rimelig frist, eller som handler mot Bransjerådets interesser eller beslutninger, kan utelukkes av styret ved enstemmig beslutning.

Vedkommende medlem skal på forhånd være gitt anledning til å uttale seg, og kan påklage vedtaket til ordinær generalforsamling innen en måned etter at vedtaket er mottatt (juli måned fraregnet). Hvis det er mer enn 3 måneder til ordinær generalforsamling skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling til behandling av spørsmålet.

Generalforsamlingen fatter beslutning med simpelt flertall. Dersom vedtaket blir stadfestet gjelder det først fra dette tidspunkt.

Ved opphør av medlemskap eller utelukkelse, bortfaller retten til å gjøre bruk av materiale og/eller rettigheter medlemmet har fått fra foreningen. Styret kan imidlertid gjøre unntak dersom det er i foreningens interesse.

§ 11 – VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer foretas av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.

§ 12 – OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av BRSM og anvendelse av foreningens midler må vedtas på to generalforsamlinger som følger hverandre, hvorav minst en må være en ordinær generalforsamling. Mellom disse to generalforsamlinger må det gå minst 6 måneder.

På hver av de to generalforsamlingene kreves det at forslaget støttes av minst 3/4 av de fremmøtte med stemmerett.

Den generalforsamling som fatter endelig vedtak om oppløsning skal samtidig fatte vedtak om disponering av BRSMs eiendeler og midler. Midler som ikke må benyttes til å oppfylle foreningens økonomiske forpliktelser, skal benyttes mest mulig i samsvar med foreningens
formål.