Cecilie Conradi-Guttulsrød

Velg et søkebyrå som er medlem av Bra Søk

Skrevet av Cecilie Conradi-Guttulsrød, medlem i Bra Søk, Manager Search – Resolution Media

Bransjerådet ble i 2007 etablert etter ønske fra bransjen selv.

Målsetningen er å sikre etisk søkemotormarkedsføring og fremme sunne konkurranseforhold i bransjen. Bra Søk skal videre arbeide for at søkemotormarkedsføring blir en naturlig del av bedrifters og organisasjoners markedsføringsstrategi.  

Vi skal hjelpe våre medlemmer til å hjelpe sine kunder.

Byråene som er medlem av Bra Søk må følge visse etiske retningslinjer og kundene i dette markedet skal kunne vite hva de kjøper. Siden 2007 har Bra Søk behandlet 20-30 saker, og kvalitetssikret leveransen for mange kunder.

Bra Søk har valgt å ha en tett tilknytning til INMA. INMA er den norske versjonen av IAB og er en interesseorganisasjon for bedrifter som leverer digital markedsføring, kommunikasjon og teknologi.

Hvorfor Bra Søk?

Alle byråer, annonsører og andre virksomheter kan søke seg inn i Bra Søk, men de som lurer kundene sine, og bryter regler får ikke være med videre. Medlemskap i Bra Søk er derfor et kvalitetsstempel for deg som kunde.

Når ditt byrå er medlem av Bra Søk er de pålagt å gjøre det helt klar for deg som kunde hva dere betaler for. Alle tredjepartkostnader skal være synliggjort. Byrået må holde seg oppdatert på – og bidra til, siste nytt og best practice i bransjen.

Tydelig kommunikasjon og transparente avtaler

Informasjonen fra byrået skal være sannferdig, tilstrekkelig, og nøyaktig nok til at mottakeren er i stand til å danne seg en egen mening om tjenesten eller produktets verdi.

Medlemmer forplikter seg til at alt arbeid utføres innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer som er satt av søkemotorer som for eksempel Google og Bing mm.

Klagemulighet med økonomisk konsekvens

Om et medlem ikke overholder de regler som gjelder har både andre medlemmer og kunder klagerett. Bransjerådet kan også på eget initiativ fremme sak mot et medlem.

Brudd på gjeldende regelverk kan sanksjoneres med bøter opp mot 50 000,- eller eventuelt utestengelse fra Bransjerådet. Om det blir funnet grunnlag for det kan man som kunde tre ut av avtalen med sitt byrå med umiddelbar virkning.

Ettersom flere og flere ser behovet for at en profesjonell aktør holder i deres SEM-strategi, har også antall tilbydere av tjenesten vokst kraftig. Samtidig er det fortsatt et fremmed område for mange. Med et stort antall tilbydere i markedet, kan det være vanskelig å skille de seriøse aktørene fra de mindre seriøse. Det er dessverre et faktum at det finnes tilbydere som setter opp misvisende avtaler med et uriktig og lite gjennomsiktig kostnadsbilde.

Da skal det være en trygghet for deg som kunde å velge et byrå som er medlem av Bra Søk.

Det er et kvalitetsstempel som skal gi både kredibilitet, trygghet og seriøsitet.

Hva skjer under en klagesak?

Ved en klagesak vil du som kunde / byrå ha både fagekspertise og juridisk kompetanse i ryggen. Det å opprette en klagesak har blitt i år satt ned fra 5 000 kroner til 1 000 kroner. Dette er først og fremst for at det skal være en viss terskel for å klage, men heller ikke for dyrt om det føles nødvendig.

Prosessen i en klagesak er at en formell klage sendes inn med utfyllende informasjon om hvilke relevante regler som menes å være overtrådt. Sekretariatet vil deretter presentere klagen for den innklagede, med en frist for å inngi tilsvar. Fristen er satt til 28 dager etter dato for oversendelsen.

5 virkedager etter at tilsvar er mottatt oversendes klagen til Klagenemda for videre saksbehandling derfra. Klagenemdas medlemmer kan be om å få ytterligere informasjon fra både klager og innklagede.

Normalt skjer klagebehandlingen skriftlig. I særskilte tilfeller kan Klagenemda innkalle partene til et møte. Når saksbehandlingen er ferdig avsluttet tas saken så opp til avgjørelse i Klagenemnden. Klagenemdens avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet.